Europa homes
<strong>Europa</strong>
Home

Europa Home

jump arrow background jump arrow white arrow

Oferim serveis següents:

Immobiliari
 • Compravenda i arrendaments
 • Propietat horitzontal i comunitats
 • Gestió de lloguers
 • Drets d'ús i habitació
 • Constitució de drets de superfície
 • Dissolució d'indivisos immobiliaris
 • Donacions
 • Constitució d'usdefruits i servituds
 • Permutes immobiliàries
 • Declaracions d'Obra Nova
 • Expedients de domini
 • Tramitació d'hipoteques. Hipoteques inverses
 • Assegurances i rendes
Mercantil
 • Negociació i redacció de tota mena de contractes, nacionals i internacionals
 • Constitució, dissolució, transformació, fusions i adquisicions de societats i negocis
 • Preparació de Juntes Generals i Consells d'Administració, redacció d'actes i certificats, impugnació d'acords
 • Elevació a púbic d'acords socials
 • Modificació d'estatuts, ampliacions o reduccions de capital
 • Conflictes societaris, entre accionistes i de responsabilitat dels administradors
 • Concursos de creditors
 • Reclamació de deutes
 • Preparació d'escriptures públiques
Administratiu
 • Expropiacions forçoses
 • Protecció de dades
 • Contractació pública (licitacions)
 • Expedients sancionadors
 • Preparació d'al·legacions, impugnacions i recursos administratius
 • Responsabilitat patrimonial
 • Subvencions i ajuts
 • Catastre. Revisions regularitzacions i recursos
 • Tramitació de procediments administratius
 • Recursos contenciós administratius davant la jurisdicció competent
Urbanisme
 • Llicències d'obres i activitats
 • Llicències d'activitat
 • Expedients contra l'alteració de la legalitat urbanística
 • Planejament urbanístic
 • Reparcel·lacions i Projectes d'Urbanització
 • Expropiacions i reversions
 • Dret de reallotjament
Fiscalitat
 • Fiscalitat immobiliària
 • Tributació Local
 • Fiscalitat acords mercantils
WhatsApp